نویسنده: حبیب اله حامدیان

آیا پیاده روی یک ورزش است؟ متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی بر این عقیده اند که دو میدانی و پیاده روی، مادر همه ورزشهاست.
راه رفتن یکی از مهمترین مهارت های حرکتی افراد است که از سال اول زندگی آن را فرا می گیرند و اکثراً می توانند تا آخرین روزهای زندگی از آن بهره مند شوند.
پزشکان برای افراد مسن و یا بعضی از بیماران قلبی، پیاده روی را پیشنهاد می کنند. مربیان ورزش و آمادگی جسمانی نیز به شاگردان خود پیشنهاد می کنند که برای گرم کردن بدن و حتی آماده سازی قبلی بدن، ابتدا از راه رفتن شروع کنند و آرام آرام راه رفتن را به دویدن آرام و پس از آن و با بهبود دستگاه قلب و عروق و یا بالا رفتن استقامت قلب و عروق به دویدن سریعتر تبدیل کنند.
به طور کلی این سه مرحله یعنی راه رفتن، دویدن آرام و دویدن سریع ارتباط بسیار نزدیکی با آمادگی جسمانی دارند.
پیاده روی برای افراد مسن و سالم فقط در مراحل اولیه آماده سازی بدن کاربرد دارد و اگر کسی بخواهد فقط با راه رفتن به نتایج مطلوب ورزشی برسد می بایست به موارد زیر توجه کند.